0
0
0
s2smodern

Zahvaljujem Allahu i donosim salavat i selam na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Sihr nije samo priviđanje kako to neki misle. On  je stvaran i djeluje na ljude.  Bavljenje sihrom uništava sihirbazu vjeru i ruši njegov život kao i živote opsihrenih.

 

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorava na pogibeljne (upropaštavajuće) grijehe u hadisu koga prenosi Ebu Hurejre:

 اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال:  الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.

 „Klonite se sedam pogibeljnih (upropaštavajućih)  grijeha. Koji su to grijesi, o Allahov Poslniče? Rekao je: širk-smatranja Allahu nekoga ravnim, sihr, bespravno ubijanje osobe što je Allah strogo zabranio -  osim kada pravda nalaže, jedenje kamate, jedenje imetka siročeta, bježanje s bojnog polja i potvora čestitih i čistih vjernica.“  (Buharija i Muslim.)

O opasnosti sihra dovoljno govori činjenica da je u ovom hadisu spomenut odmah poslije najvećeg grijeha koji čovjek može počiniti, a to je širk (pripisivanje Allahu sudruga).

Bavljenje sihrom islamski učenjaci su okarakterisali zabranjenim, strogo zabranjenim ili nevjerstvom.

Ibnu Kudame, rahimehullahu te'ala, kaže: „Učenje sihra i podučavanje istom je nevjerstvo i ja ne znam da po tom pitanju postoji razilaženje među učenjacima.“ (El-Mugni, 10/106.)

Hanefijski učenjak Ebul-Bika'i, rahimehullahu te'ala, kaže: „Ispravan stav našeg mezheba jeste da je podučavanje sihru općenito strogo zabranjeno.“ (El-Kullijat, 208.)

Dr. Omer el-Eškar kaže: „Ono što mi je poznato iz dosadašnjeg izučavanja Kur'ana i sunneta kao i drugih djela koja govore o sihru jeste da sihirbaz neminovno mora biti pokoran šejtanu, naprotiv mora da ga obožava da bi mu zauzvrat šejtan bio od pomoći i služio ga.“  (Alemus-sihri veš-ša’vezeti, 167.)

Hafiz El-Hakemi, rahimehullahu te'ala, kaže: „Svaki koji se podučava sihru, ili njemu podučava drugog ili se bavi sihrom nevjrnik je kao što su i šejtani koji podučavaju sihru nevjernici. Nema razlike između njega i njih. Naprotiv, on je šejtanov učenik i njegov sljedbenik, od njega uči i od njega prenosi. Zbog toga je Uzvišeni Allah rekao: 

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ

„I oni nikoga od ljudi nisu podučavali sihru, sve dok mu ne bi rekli: 'Mi smo, uistinu, samo iskušenje, zato ne činite nevjerstvo!“ 

Jasno je rekao Uzvišeni u ovom ajetu da se učenjem sihra postaje nevjernik, svejedno radio po njemu ili ne, podučavao drugog sihru ili ne.“ (Me'aridžul-Kabul, 1/371.)

Naš imam Ebu Hanife o sihirbazu kaže: „Sihirbaz, kada se sazna pouzdano za nekoga da je sihirbaz, se ubija i ne traži se od njega pokajanje, niti se prihvataju njegove riječi: 'Ja ostavljam sihr i kajem se za njega'.“ (Ebu Bekr el-Džessas, Tefsiru Ajatil-Ahkam, 1/85.) 

Važna napomena: Nadležnost pri izvršenju kazne nad sihirbazom pripada kadiji i nadležnim organima u pravosuđu. 

Nakon ovoga je suvišan bilo kakav govor o opasnosti bavljenja sihrom. 

Zato koristim ovu priliku da pozovem sve one koji su se počeli baviti sihrom iz radoznalosti, ili su uvučeni u bavljenje sihrom zbog teškog ne znanja, ili se bave sihrom s ciljem opsihravanja ljudi ili pribavljanja materijalne koristi i sl., da se iskreno pokaju Uzvišenom Allahu i da se prestanu baviti bilo kojim oblikom sihra ili podučavanja istog.

A šta čine sihirbazi da bi se dodvorili džinima koje kasnije koriste kao pomagače u spravljanju i postavljanju sihra?

Teško je povjerovati šta sve čine sihirbazi, kako bi se domogli džinskih usluga. Oni Allahovu Knjigu Kur'an bacaju u toalet i nogama gaze po njemu. Pišu ajete menstrualnom krvlju. Kolju kurbane džinima, a ti kurbani obično budu specifični  po boji, opisu ili vrsti. Sihirbazi vade sredu od hljeba a zatim koru hljeba oblače kao obuću u kojoj odlaze u toalet. Čine i mnoge druge gnusne stvari na putu ostvarivanja svojih ciljeva.

Prizivanje duhova (džina) koje je posebno poznato među srednjoškolcima, a zastupljeno je i kod drugih kategorija u društvu, alarmantno je zbog sve učestalijih obolijevanja mladih ljudi usljed uznemiravanja od strane džina kojih se, nakon što ih prizovu, ne mogu riješiti. Prizivaju ih izgovarajući ne razumljive riječi i riječi nevjerstva.

Ovo su samo neki primjeri kako bavljenje sihrom uništava i razara čovjekovu vjeru. 

Odlasci sihirbazima, također, razaraju vjeru: 

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko ode vračaru ili gataru i povjeruje u ono što govori, zanijekao je ono što je objavljeno Muhammedu.“ ( Ahmed, 4/68; 5/350; Hakim, 1/8; Darimi, 116; Bejheki u Es-Sunenul-Kubra, 8/135. Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u Sahihul-Džami'u, 5939.)

Ako sihr uništava čovjeku vjeru, nužno mu mora uništiti i “život“. (Ovdje se misli na udobnost i ljepotu života.)

Sihirbaz bavljenjem sihrom ruši i razara svoj život ali i živote opsihrenih ljudi.

Postoji mnogo vrsta sihra koje sihirbaz spravlja. Neke od tih vrsta su: sihr rastavljanja supružnika i razdvajanja voljenih, sihr ljubavi, priviđanja, ludila, usamljenosti, potištenosti, povlačenja u sebe, gubljenja uma; sihr slabosti, tromosti, lijenosti, nerada, apatije, neaktivnosti, nezainteresovanosti, pospanosti, drijemeža; sihr došaptavanja, bolesti,  krvarenja, izljeva krvi, odnosno pojava istihaze, te sihr zapostavljanja ženidbe (braka).

Od Džabira b. Abdullaha, radijallahu anhuma, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Doista, Iblis postavlja svoj prijesto na vodi a zatim šalje svoje konjice. Najbliži mu je onaj koji napravi najveću fitnu-smutnju. Jedan od njih mu dođe pa kaže: 'Učinio sam to i to', a on mu kaže: 'Ništa nisi učinio!' Zatim mu dođe jedan od njih pa kaže: 'Nisam ostavio čovjeka sve dok ga nisam rastavio od njegove žene!' Njega šejtan približi sebi i kaže: 'Ti si najbolji!'“ Kaže El-E'ameš: „Mislim da je rekao: 'Pa se s njim druži.'“ (Muslim, 2813.)

Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, bio je napravljen sihr priviđanja, tako da mu se priviđalo da ima odnos sa svojim suprugama, a nija ga imao. 

Abdurrezak u Musannefu (10/183.) bilježi predanje da je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, bio napravljen sihr posebno za Aišu, radijallahu anha, toliko da skoro nije vjerovao svojim očima, tj. napravljen mu je sihr da je bio poput onoga koji nije vjerovao svojim očima, odnosno poput onoga koji kada bi gledao u nešto vidio bi dotično u drugom izgledu sve dok se ne bi dobro zagledao, tek tada bi vidio dotično u pravom svjetlu.  (Fethul-Bari, 10/177.)

Upitao sam djevojku koja je bila opsihrena: „Zašto si odbila tog mladića koji te bio zaprosio?“ Odgovorila mi je: „Uopće ne znam kako izgleda. Na njegovim ramenima sam vidjela čudovište.“

Sihirbaz nema milosti prema djetetu, starcu i starici, muškarcu i ženi. On nema milosti prema rodbini, strancima, poslovnim prijateljima, radnim kolegama. On nema milosti prema bilo kome. Napravit će sihr bilo kome, pa čak i najbližim članovima porodice. 

Pripovijeda mi jedna žena kako je nehotice, ali na njeno insistiranje, da spriječi muža od odlaska drugim ženama napravila sihr svome mužu, tj. sihirbaz je napravio sihr njenom mužu ali na njeno insistiranje. Ovo je primjer kakvu ne sagledivu štetu može čovjek napraviti odlaskom sihirbazu.

Jedan mladić se pojadao sihirbazu kako voli djevojku ali ona neće da se uda za njega. On mu je rekao da će sve to on srediti. Napravio je sihr na burmu, privjesak i zakopao sihr djevojci u avliji. I na kraju, ona ponovo nije njegova.

Ovako se sihr širi i ljudi obolijevaju.

Sihr bolesti je veoma proširen u društvu. Kada bismo nabrajali bolesti koje se pojavljuju kao posljedica sihra teško bi ih nabrojali, ali kao primjer spomenut ćemo neke: glavobolja, stomačni bolovi, alergijska oboljenja, bolovi u rukama i nogama i sl.

Sihr uzrokuje bračne probleme čime se narušava lijepa harmonija koja je vladala u porodici. 

Sihr uzrokuje porodične probleme, pa tako otac i sin, sin i majka, svekrva i snaha ne govore godinama. 

Ludilo, usamljenost, potištenost, povlačenje u sebe, gubljenje uma, slabost, tromost, lijenost, nerad, apatija, neaktivnost, nezainteresiranost, pospanost, drijemež i sl. mogu biti uzrokovani sihrom. Nije nužno da se sve ove pomenute stvari dešavaju samo zbog sihra. Čovjek može biti lijen i bez sihra, može previše spavati, biti neradnik itd. 

Nemoj za svoju ne aktivnost uvijek tražiti opravdanje u sihru, ili tražiti krivca u nekom drugom. Možda si glavni krivac upravo ti.

Šta nam je činiti ako prepoznamo tragove sihra ili osjetimo da nešto nije uredu?

• Istinski Allaha obožavati i ništa mu kao sudruga ne pripisivati

• Čvrsto se držati Allahove Knjige i sunneta Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

• Istinski se na Allaha osloniti, jer On  je čovjeku dovoljan.

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

„Ko se na Allaha istinski osloni, On mu je dovoljan.“

• Istinski se Njega bojati, On daje izlaz iz svake situacije.

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

„Ko se Allaha bude istinski bojao, On će mu dati izlaz iz svake situacije.“

• Istinski se Allahu kajati za počinjene grijehe i prestati sa činjenjem istih.

• Onima kojima si nepravdu učinio vrati ono što im pripada.

• Čuvaj granice koje je Allah postavio, izvršavajući naređeno i ostavljajući zabranjeno.

• Činiti dobra djela i istrajati u pokornosti.

• Klanjati poropisane namaze u propisanom vremenu i na propisan način.

• Učiti Kur'an ili slušati učenje Kur'ana.

 

Mnogo je toga nabrojano a to će meni teško biti učiniti – reći će neki.

Ne, ne. Nije mnogo, a može se učiniti. Dokaz za to su nam brojni pojedinci koji sve pomenuto čine, pa i više od toga.

Natječimo se u činjenju dobra. Potpomažimo se u dobročinstvu i bogobojaznosti.

Naša posljednja dova je: „Hvala Allahu gospodaru svih svjetova.“

 

0
0
0
s2smodern

KONTAKT


Esme Sultanije 1., 70101 Jajce

Tel: 030/ 657-483

Joomla templates by Joomlashine